visuals grooves
moves

Tarieven en algemene voorwaarden

Voor een les kan worden ingeschreven. Het is mogelijk om meerdere lessen per week te volgen. De kosten per les zijn 6,- euro voor deelnemers jonger dan 21 jaar. Voor oudere deelnemers is op de contributie BTW van ­toepassing. Met uitzondering van de vakantiedagen wordt elke week les gegeven. Een overzicht van de vakantiedagen is te vinden onder de link Activiteitenrooster

Algemene voorwaarden

Inschrijving voor lessen en cursussen vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Daarmee verplicht u zich tot het volgen van de lessen/cursus en tot het betalen van het daarvoor geldende tarief, tenzij plaatsing niet (direct) mogelijk is of de cursus niet doorgaat.

PLAATSING: Cursussen, workshops en andere activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname en plaatsing is in volgorde van aanmelding.

Tussentijdse plaatsing is mogelijk. Begint u na aanvang van het lesjaar of van de cursus, dan betaalt u naar rato van het aantal lessen het verschuldigde lesgeld.

ANNULEREN: Nieuwe leerlingen/cursisten kunnen hun inschrijving alleen schriftelijk tot 3 weken na aanvang van een les/cursus annuleren, tegen betaling van € 25,- administratiekosten en een evenredig deel van het lesgeld. Daarna bent u over het lopende deel van het dansseizoen de contributie verschuldigd. Het eerste deel van het dansseizoen loopt tot de kerstvakantie en het tweede tot de zomervakantie.

INSCHRIJVINGSDUUR: Uw inschrijving eindigt wanneer het seizoendeel eindigt. Het eerste deel van het dansseizoen loopt tot de kerstvakantie en het tweede tot de zomervakantie.
Tussentijdse opzegging kan uitsluitend schriftelijk gericht aan de administratie wegens bijzondere omstandigheden die tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent tot het volgen van de lessen. Indien besloten wordt tot restitutie van lesgeld is die naar rato van het aantal gevolgde lessen.

Tussentijdse opzegging kan uitsluitend schriftelijk gericht aan de administratie wegens bijzondere omstandigheden die tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent tot het volgen van de lessen. Indien besloten wordt tot restitutie van lesgeld is die naar rato van het aantal gevolgde lessen.

RESTITUTIE BIJ ZIEKTE DOCENT: In geval 10% of meer van de lessen door ziekte van de docent uitvallen en deze lessen niet kunnen worden ingehaald door de docent of de vervanger, heeft u recht op restitutie vanaf de 4e les na de uitval.

BETALINGSWIJZE: De factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn. Als betaling geldt het moment waarop uw betaling op onze rekening is bijgeschreven. Hebben wij niets ontvangen dan sturen wij u een 1e herinnering, indien nodig gevolgd door een 2e die wordt belast met € 25,– administratiekosten en die tevens een officiële ingebrekestelling is. Bij uitblijven van betaling volgt een gerechtelijke incassoprocedure waarbij alle te maken kosten en rente in rekening worden gebracht.

UITSLUITING: De directie kan besluiten de cursist/leerling bij niet tijdige betaling of wegens wangedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van het les/cursusgeld vervalt.

VOORBEHOUD: Al het vermelde is onder voorbehoud van drukfouten. Bestuur en/of directie behouden zich het recht voor af te wijken van de in dit programma verstrekte informatie en gegevens zoals docenten, tijden en prijzen.

Tijdens deelname aan onze activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden voor gebruik voor publicitaire doeleinden. Lesmaterialen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen tenzij anders aangegeven. iLL skills aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.